Inschrijven

Inschrijving nieuwe leerlingen


Tot de Godelindeschool worden alleen leerlingen toegelaten waarvan de ouders zich aanmelden als lid van de Godelinde Schoolvereniging of reeds als lid ingeschreven staan. Lid kan men worden wanneer men de doelstellingen van de vereniging onderschrijft. Onze school vraagt een vrijwillige ouderbijdrage (dit betreft een bedrag van €662,-), waarmee de school extra lesactiviteiten organiseert. U kunt denken aan het vak muziek, drama, beeldend vormen en dans, die gegeven worden door een vakdocent. De feitelijke aanmelding en inschrijving van nieuwe leerlingen vindt plaats bij de schoolleiding van de Godelindeschool.

Het aantal leerlingen per groep is maximaal 32 (zittenblijvers uitgezonderd). De keuze van de Godelindeschool om het maximum aantal

leerlingen per groep te fixeren op 32 hangt rechtstreeks samen met de omvang van de middelen die de school van het Rijk ontvangt voor een personeelsformatie met acht aparte jaargroepen. Indien in een groep het maximum aantal leerlingen is bereikt, wordt overgegaan tot plaatsing op een wachtlijst. Hoewel de lengte van de wachtlijsten voor de komende jaren wat minder wordt ten gevolge van demografische ontwikkelingen, is het nog steeds aan te raden nieuwe leerlingen al meteen na de geboorte bij de Godelindeschool aan te melden. Zodra er een plaats beschikbaar komt, worden de ouders benaderd door de school. Voor toewijzing van een open plaats gelden de volgende criteria:

als eerste worden toegelaten kinderen met een broertje of zusje dat al op school zit; 
vervolgens kinderen woonachtig in het postcodegebied 1217;
tenslotte de overige kinderen in volgorde van aanmelding (datum inschrijving).

 

Plaatsing in groep 2 en hoger

Bij de plaatsing van nieuwe leerlingen voor groep 2 t/m 8 vindt een oriënterend gesprek plaats met de ouders. In dat gesprek wordt met name gekeken naar de leerprestaties, de ontwikkeling van de taakgerichtheid en het sociaal functioneren van de aangemelde leerling. Daarnaast ontvangt de school een onderwijskundig verslag van de school waar het kind vandaan komt. Indien uit de aldus verzamelde gegevens geconcludeerd moet worden dat plaatsing op de Godelindeschool niet in het belang van de leerling is, vindt geen toelating plaats. Ook kan tot een voorwaardelijke toelating besloten worden, waarbij de ontwikkeling en het functioneren van de betreffende leerling nauwlettend gevolgd worden. Daarbij wordt een termijn gesteld waarbinnen de school een besluit tot definitieve toelating of afwijzing neemt.

 

Inschrijvingsprocedure


De inschrijvingsprocedure is als volgt:
u stuurt de 'Inschrijfkaart nieuwe leerling' en het 'Aanmeldingsformulier Lidmaatschap Godelinde Schoolvereniging' volledig ingevuld en ondertekend per mail naar leerlingadministratie@gsvh.nl. Incomplete formulieren worden niet in behandeling genomen. U ontvangt bericht of uw kind daadwerkelijk is geplaatst in de groep en het schooljaar waarvoor het is aangemeld, dan wel dat uw kind op de wachtlijst staat omdat de betreffende jaargroep al vol is.

U kunt hieronder de formulieren downloaden:
» De begeleidende brief bij de twee formulieren
» Aanmeldingsformulier Lidmaatschap Godelinde Schoolvereniging
» Inschrijfkaart nieuwe leerling

 

Contact met school


Indien u iets wilt weten over inschrijvingen of de wachtlijst, dan kunt u bellen op maandag, dinsdag of woensdag en vragen naar mevrouw Marjolijn Lommen. Zij is de verantwoordelijke persoon voor inschrijvingen en wachtlijsten.