Medezeggenschapsraad


Aan de Godelindeschool is een medezeggenschapsraad verbonden, waarin vertegenwoordigers van de ouders en de leerkrachten zitting hebben. Ouders en personeel hebben via dit wettelijke orgaan inspraak in voorgenomen besluiten van het schoolbestuur. In het medezeggenschapsreglement is vastgelegd bij welke zaken de instemming van de raad is vereist dan wel volstaan kan worden met het advies van de raad. Daarnaast is de raad bevoegd om over alle schoolzaken te spreken en daarover voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het schoolbestuur.

De medezeggenschapsraad beschikt over een budget om de taken naar behoren uit te kunnen voeren. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad worden in de school gehouden en zijn openbaar. De data worden vermeld in de nieuwsbrief. Als u inzage wilt krijgen in het medezeggenschapsreglement kunt u contact opnemen met één van de leden van de raad. De namen van de leden staan in deze schoolgids vermeld. De verkiezing van leden van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad vindt plaats tijdens een algemene ledenvergadering.

Leden Medezeggenschapsraad

Oudergeleding: Personeelsgeleding:
Denise Muijs-Kolditz (voorzitter) Bert Tuk
Joost Terlingen
Nancy Does
Nienke Korteweg
Femke Portheine

Ons email-adres is: mr@gsvh.nl 

Klik hier om het MR-reglement in te zien.