Leerplicht


Een leerling van 4 jaar is nog niet leerplichtig. Zij mogen wel naar groep 1, maar moeten nog niet. Ook hoeven zij niet meteen hele dagen naar school, hoewel we dat wel op prijs stellen. Op de Godelindeschool wordt ook in de onderbouw lesgegeven op alle middagen, behalve de woensdagmiddag. Een leerling wordt leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand die volgt op de 5e verjaardag. 

AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE IN VERBAND MET LEERPLICHT


Elk kind in Nederland is vanaf zijn 5e verjaardag leerplichtig. De Godelindeschool registreert elke dag welke kinderen afwezig zijn.
Wanneer een kind niet aanwezig kan zijn moeten ouders/verzorgers dit voor schooltijd, met opgaaf van reden (telefonisch) melden. Is op school niet bekend waarom een leerling afwezig is, dan wordt dezelfde ochtend/middag contact opgenomen met de ouders/verzorgers.Verlof om schoolvakanties heen

Onder bepaalde voorwaarden mogen kinderen buiten schoolvakanties mee op vakantie of een extra dag vrij. Hiervoor is toestemming nodig van de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar.  
Leerlingen krijgen niet zomaar buiten de schoolvakanties vrij van school. Dat hangt samen met de leerplichtwet. Daarin is bepaald dat kinderen naar school moeten vanaf 5 jaar totdat zij 16 jaar zijn en vanaf 16 tot en met 18 jaar als zij een startkwalificatie behaald hebben. 

Om eventuele files voor te zijn, een passende vlucht voor een vakantie bestemming te hebben of bijvoorbeeld goedkoper uit te zijn om een dag eerder een vlucht te boeken, houden wij rekening met de vakantieplanning door vóór of na vakanties studiedagen in te plannen. Echter merken wij op dat  steeds meer ouders alsnog een dag eerder vertrekken of later terugkomen. Dit heet “luxe verzuim” en is ongeoorloofd verzuim. Wij zijn verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Zij kan u een boete opleggen. 

De wet schetst kaders waarvoor ouders verlof kunnen aanvragen en voor welke periode.
Veel voorkomende voorbeelden van verlof zijn:
- Huwelijk van een familielid
- Begrafenis van een familielid
- Tandartsbezoek
- Doktersbezoek 

Als u vrij wilt vragen buiten schoolvakanties om, dan moet u hiervoor een formulier opvragen. Dat kan per mail bij het secretariaat (klik hier). Middels dit ingevulde formulier vraagt u toestemming. Dit moet 8 weken of eerder voordat u op vakantie gaat. De directeur beslist of uw kind buiten schoolvakanties op vakantie mag, waarbij zij indien nodig contact op kan nemen met de leerplichtambtenaar Gooi en Vechtstreek, Saskia van Manen. 

Met ingang van 1 februari 2023 verzoeken wij u alle verlofaanvragen middels het toestemmingsformulier bij Monique Robbertsen (secretariaat) aan te leveren. 

Voor meer informatie rondom leerplicht kunt u terecht op de website van RBL Gooi en Vechtstreek.
Aanvraag verlof buiten schoolvakantie | Regionaal Bureau Leerlingzaken

Voor verzuim, verlofregeling en vrijstelling school verwijzen wij graag naar de schoolgids.