Ons onderwijs

Schoolconcept

De Godelindeschool hanteert hoge kwaliteitsnormen ten aanzien van het onderwijs. Dat komt onder andere tot uitdrukking in de zorg voor de leerlingen, de inhoud en organisatie van het onderwijs, de professionaliteit van de leerkrachten en de betrokkenheid van de ouders. In een stimulerende werkomgeving wordt elke leerling intensief begeleid, wordt er naar behoefte herhalingswerk of verrijkingsstof aangeboden en wordt de voortgang regelmatig getoetst.
In de samenstelling van het lesprogramma streeft de school naar het realiseren van een optimaal leerrendement door het ontwikkelen van een resultaatgerichte werkhouding bij de leerlingen. Daarbij worden ze geconfronteerd met het stellen van eisen en gestimuleerd tot het dragen van eigen verantwoordelijkheid.
Door een onderwijskundig beleid te voeren dat gebaseerd is op de kwaliteit van de leerkrachten, het lesprogramma en de leermiddelen beoogt de school elke leerling zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs dat bij zijn of haar capaciteiten past. Een deskundig en enthousiast team van leerkrachten staat garant voor een goede gang van zaken. In deze resultaatgerichte cultuur ligt het accent niet alleen op de leerstof. Naast een goede scholing op cognitief gebied is er ruimte voor culturele en sportieve onderdelen in het lesprogramma. De vakken beeldend vormen, drama, dans, muziek en gymnastiek worden door vakdocenten gegeven.
De pedagogische opdracht van de school maakt deel uit van het onderwijs, waarbij samenwerking met ouders bij de opvoeding van hun kinderen van groot belang wordt gevonden. Het schoolklimaat van de Godelindeschool kenmerkt zich dan ook enerzijds door resultaatgericht onderwijs, anderzijds door het bieden van ontspanning, geborgenheid en veiligheid aan kinderen op basis van wederzijds respect.

Missie van de school

Motto:

Godelindeschool ontwikkelt


Missie:

Kinderen gaan graag naar school, leren graag en willen zich vanuit hun
nieuwsgierigheid ontwikkelen. De Godelindeschool schept voorwaarden waardoor dit
natuurlijke proces versterkt wordt.


Deze voorwaarden zijn:

·     Een plezierige sfeer waarbij een veilig sociaal- en pedagogisch klimaat centraal staan.

·     Duidelijke structuur en een rustige leeromgeving.

·     Een op groeigerichte leeromgeving waarin kinderen hun talenten en persoonlijkheid kunnen ontwikkelen.

Visie

Om de missie van de school te bereiken stimuleren wij de ontplooiing van het kind zodat ze in een veranderende maatschappij kunnen functioneren. Wij willen ons onderwijs volgens onderstaande aspecten vormgeven:   

 wij -als leerkrachten, kinderen en ouders- gaan respectvol met elkaar om.

wij stimuleren een coöperatieve werkomgeving waarin eigenaarschap en samenwerking belangrijk is.

• wij besteden ruime aandacht aan de basisvakken taal, rekenen, lezen en schrijven.

• wij hebben een zorgstructuur vanuit een opbrengstgerichte visie die stimulerend en effectief is voor alle leerlingen.

• wij bieden de kinderen de mogelijkheid tot deelname aan remedial teaching of de plusklas wanneer de school dat noodzakelijk acht.

• wij geven de kinderen kennis en vaardigheden mee op het gebied van techniek, mediawijsheid en duurzaamheid.

 wij hebben vakleerkrachten voor lichamelijke opvoeding, muziek, beeldende vorming, drama en dans die de creativiteit van de
  kinderen bevordert.

wij hanteren een overzichtelijke en doelmatige structuur van aparte jaargroepen.